Rajshahi DO

.

Share/Save

There are 5 Integrated Districts Offices (IDO) under Rajshahi Divisional Office.

  1. Rajshahi IDO : Rajshahi, Naogaon, ChapaiNawabganj & Natore districts.
  2. Pabna IDO : Pabna & Shirajganj districts.
  3. Bogra IDO : Bogra & Joypurhat districts.
  4. Rangpur IDO : Rangpur, Gaibandha, Kurigram & Lalmonirhat districts.
  5. Dinajpur IDO: Dinajpur, Panchgar, Nilphamari & Panchgar districts.
Office Type Divisional Office
Administrative Area Rajshahi, Pabna, Bogra, Rangpur, Dinajpur
Director
+880721770106
Address 
Holding #135, Ward # 4, Keshabpur, Rajshahi
Rajshahi 6000